U bent hier: Bedrijfsprofiel > Algemene voorwaarden
Nederlands (Nederland)Deutsch (Deutschland)English (United Kingdom)

ALGEMENE VOORWAARDEN ROWOOD B.V.

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

 1. Rowood: Rowood BV, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Ridderkerk, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 24158598 en bij de Belastingdienst geregistreerd met Btw-identificatienummer NL007548977B01.

 2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Rowood een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

 3. Overeenkomst: iedere tussen de koper en Rowood tot stand gekomen overeenkomst, waarbij Rowood zich jegens de koper heeft verbonden tot de levering van goederen.

 4. Goederen: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Rowood te leveren zaken, waaronder al dan niet volgens specificatie van de koper tot stand gebrachte (hout)plaatmaterialen, andersoortig hout, hardhout, zachthout, dan wel andere zaken.

 5. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door Rowood te verrichten werkzaamheden, waaronder het volgens de specificatie van de koper op maat maken van de goederen of andere zaken, het daarop aanbrengen van door de koper aan te leveren etiketten, etc.

 6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbod van Rowood en iedere tot stand gekomen overeenkomst. De koper erkent uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door Rowood, derden worden betrokken.

 3. De toepasselijkheid van de inkoop- of andersluidende voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien het bepaalde in hetgeen partijen afzonderlijk schriftelijk zijn overeengekomen afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen afzonderlijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van Rowood is vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Rowood dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

 3. De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Rowood dat gebaseerd is op door de koper onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.

 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Rowood niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 5. Opdrachten en/of orders door agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen en/of wederverkopers aangenomen, binden Rowood eerst nadat de opdracht of order schriftelijk door Rowood is bevestigd.

 6. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de koper afwijkt van het aanbod van Rowood, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Rowood anders aangeeft.

 7. Indien de koper de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

 8. Een eventueel door Rowood verstrekte order-/opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij ten aanzien daarvan binnen 5 dagen na het verstrekken van de order-/opdrachtbevestiging schriftelijk bezwaren in het bezit van Rowood zijn gesteld.

ARTIKEL 4. |  TERMIJNEN EN DERDEN

 1. Alle door Rowood vermelde uitvoerings- en leveringstermijnen zijn uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Rowood treedt niet eerder in dan nadat de koper Rowood schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij hij Rowood een redelijke termijn geeft om de overeenkomst alsnog deugdelijk na te komen en nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds in uitgebleven.

 2. Rowood is steeds gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden, onverminderd zijn verplichting tot de deugdelijke nakoming van de overeenkomst.

 3. Artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek is niet op de overeenkomst van toepassing.

ARTIKEL 5. |  (MAATWERK)WERKZAAMHEDEN

 1. Rowood verbindt zich ertoe de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren naar beste inzicht en vermogen, echter is Rowood hierbij afhankelijk van de door of namens de koper opgegeven specificaties of te verstrekken zaken, zoals etiketten. Ondergeschikte afwijkingen tussen hetgeen is overeengekomen en hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd kunnen voorkomen en dienen door de koper te worden geduld, zonder dat de koper aanspraak maakt op vergoeding van schade of enig ander nadeel.

 2. De koper staat ervoor in dat hij Rowood tijdig alle zaken en informatie verstrekt die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs van belang is. De informatie als bedoeld in de vorige zin dient per e-mail of fax aan Rowood te worden verstrekt, tenzij Rowood aangeeft deze informatie mondeling te willen aannemen. Voorts staat de koper in voor de deugdelijkheid van zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst door of namens hem ter beschikking zijn gesteld.

 3. Indien uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst volgens door de koper onjuist of onvolledig verstrekte informatie of aangeleverde zaken, blijft de koper de volledige overeengekomen prijs verschuldigd en kan dit niet als tekortkoming van Rowood worden aangemerkt.

ARTIKEL 6. |  WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Rowood zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

 2. In geval van door de koper gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de koper. Rowood zal de koper tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen, tenzij de koper deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en levering worden gewijzigd. De koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Rowood gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de koper akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Rowood op en biedt voor de koper geen grond om de overeenkomst te ontbinden.

 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens of zaken, toegerekend kunnen worden aan de koper, komen de hiermee gepaard gaande extra kosten voor zijn rekening, tenzij Rowood de onjuistheid van de door de koper verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Rowood zal de koper tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen.

 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Rowood een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

 6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden op verlangen van Rowood schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 7. |  LEVERING

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bepaalt Rowood de wijze van levering, eventuele verzending en verpakking van de goederen.

 2. De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking staan of aan hem worden afgeleverd. Indien de koper de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor rekening en risico van de koper. De koper is in dat geval, naast de koopprijs, een redelijke prijs voor opslag van de goederen verschuldigd.

ARTIKEL 8. | TRANSPORT

 1. In geval transport per schip plaatsvindt, geschiedt levering CFR volgens de laatste Incoterms en middels een goede Nederlandse zeehaven ter keuze van Rowood, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 2. Levering geschiedt onder voorbehoud van im- en exportvergunning.

 3. Het risico van het transport is geheel voor rekening van koper, ook indien het transport plaatsvindt in opdracht en voor rekening van Rowood of door Rowood zelf, tenzij de koper niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in welk geval het risico van verlies en beschadiging van de goederen pas overgaat op de koper op het moment dat de goederen feitelijk in het bezit zijn gesteld van de koper of een door hem aangewezen derde.

 4. Indien het transport per schip plaatsvindt, dienen speciale wensen van de koper betreffende connossementindeling van maten en partijen voor de deklading en de afdekking der goederen, binnen 5 dagen na totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk in bezit van Rowood te zijn. De kosten hieraan verbonden zijn voor rekening van de koper. Bij gebreke van een dergelijk opgave zal Rowood geheel volgens eigen inzicht handelen, zonder dat enig verhaal voor koper hierop mogelijk is.

 5. Rowood is niet aansprakelijk voor latere aankomst van schepen of vrachtwagens, noch voor enig oponthoud gedurende belading, het transport of de lossing. Mocht Rowood verplicht worden kosten uit het vorenstaande voortvloeiende te betalen, dan zal zij deze in gelijke mate op koper kunnen verhalen. Mocht de charter op de verkochte goederen, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk geannuleerd worden, dan zal Rowood het recht hebben om ter zijner keuze, hetzij een nieuw transport uit te voeren, waarbij het eventueel nadelige verschil ten laste van koper komt, hetzij de verkoop te annuleren zonder tot enige vergoeding aan de koper verplicht te zijn.

 6. Ten aanzien van de transportkosten geldt ook artikel 13.

 7. In geval het door Rowood Gekozen transportmiddel vanwege externe factoren niet bruikbaar is voor levering (bijvoorbeeld door sluiting van grenzen) of tot ernstige vertraging in levering zal leiden, dan is Rowood gerechtigd om een andere wijze van transport te kiezen, waarbij eventuele extra kosten door koper zullen worden gedragen en op eerste verzoek binnen de gestelde betaaltermijn door koper zullen worden voldaan.

ARTIKEL 9. | IN ONTVANGSTNAME

 1. Alle kosten verbonden aan de in ontvangstname van de goederen komen voor rekening van de koper. Mocht door bijzondere omstandigheden het zeeschip, wagon of vrachtwagen niet normaal kunnen lossen door een oorzaak die aan de koper is toe te rekenen, dan heeft de Rowood het recht de hieruit ontstane kosten in gelijke mate ten laste van koper te brengen.

 2. Indien Rowood als gevolg van een aan de koper toe te rekenen oorzaak, de gehele verkochte partij goederen, of een gedeelte daarvan, na aanbieding van de goederen aan de koper, zal moeten opslaan, zal deze partij als geleverd worden beschouwd en geschiedt de opslag geheel op risico van koper en zijn alle aan de opslag verbonden kosten voor zijn rekening.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Rowood is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de koper de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Rowood ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen.

 2. Indien op de koper in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Rowood gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de koper reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.

 3. Voorts is Rowood gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Daaronder dient in ieder geval te worden begrepen de situatie dat de leverancier van Rowood aangeeft niet (onder gelijke condities) aan Rowood te kunnen of willen leveren.

 4. Aansprakelijkheid van Rowood in verband met het door Rowood op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht is uitgesloten.

 5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de koper verplicht de schade die Rowood ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

 6. Indien Rowood de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. |  OVERMACHT

 1. Indien Rowood door overmacht wordt gehinderd uitvoering te geven aan de overeenkomst, heeft Rowood het recht om de uitvoerings- en/of leveringstermijnen te verlengen met de duur van de overmacht of om de verkoop geheel of gedeeltelijk te annuleren.

 2. Als overmacht geldt onder andere oorlog of oorlogsgevaar, het stilvallen van betalingsverkeer (met andere landen), mobilisatie, pandemieën, overstromingen, gesloten grenzen (om wat voor reden dan ook), oproer, werkstaking of uitsluiting, brand, ongeval of ziekte in het bedrijf of van het personeel van Rowood, alsmede van de leverancier van Rowood, bedrijfsstoringen, inkrimping der productie, gebrek aan grondstoffen, niet uitvoeren van contracten en storende wettelijke bepalingen. Mocht de leverancie van Rowood niet (kunnen) leveren, dan moet dit onder overmacht worden begrepen.

 3. Aansprakelijkheid van Rowood vor schade als gevolg van (te late levering door) overmacht is uitgesloten.

 4. Indien nakoming vanwege overmacht (tijdelijk) niet mogelijk is, dan is koper niet gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dan kan koper slechts in geval Rowod bevestigt dat nakoming in het geheel niet meer mogelijk zal zijn. 

ARTIKEL 12. | RECLAMES

 1. Iedere reclame hoe ook genaamd, moet schriftelijk geschieden. Ook bij afwijking van de geleverde kwaliteit zal de in ontvangstname van de goederen nimmer kunnen worden geweigerd, evenmin als de betaling van de goederen.

 2. Rowood is niet aansprakelijk voor het nat worden of beschadiging van de deklading, noch voor enige schade, voortvloeiende uit de slechte weersomstandigheden tijdens in- en uitlading der goederen of gedurende het transport. Alle reclames moeten binnen 5 dagen na lossing in het bezit van de Rowood zijn, indien levering per as geschiedt dient ontvanger de reclame op de vrachtbrief te vermelden, bij gebreke waarvan reclames niet meer zullen worden behandeld en de koper wordt geacht de goederen gaaf en onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Eveneens kan de behandeling van een reclame niet meer doorgaan wanneer de betreffende goederen geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt zonder schriftelijke toestemming van Rowood.

 3. Een tekort in geleverde aantallen wordt alleen vergoed indien deze door een "beëdigd teller" tijdens overlading uit het zeeschip worden vastgesteld of, indien de goederen per as worden geleverd door de ontvanger het manco op de vrachtbrief is vermeld.

 4. Reclames geven de koper geen recht op schadevergoeding, doch indien de reclame juist wordt bevonden, heeft de koper het recht om te verlangen dat de goederen tegen gepaste reductie worden behouden.

ARTIKEL 13. |  PRIJZEN

 1. Het aanbod geeft een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, zoals de verkoopprijs van de goederen en eventuele transportkosten. Met name ten aanzien van de transportkosten heeft te gelden dat dit een indicatie is aan de hand van de ten tijde van het vertrekken van de opgave beschikbare gegevens, waarbij koper weet dat hierin nadien verandering in kan komen vanwege fluctuerende prijzen of andere (externe) factoren.

 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Rowood vermelde prijzen exclusief btw.

 3. Belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten van overheidswege op de goederen of het transport, na de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, ingevoerd of verhoogd, worden aan koper in rekening gebracht.

 4. Indien er na het tot stand komen van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak er zodanige prijsverhogingen van welke aard dan ook plaatsvinden zullen deze zo spoedig mogelijk door Rowood aan koper worden gemeld. Binnen 5 dagen na ontvangst van dit bericht heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij Rowood bij of terstond na ontbinding van de overeenkomst door de koper alsnog aangeeft de overeenkomst zonder deze prijsverhoging te willen nakomen. Indien de koper niet binnen deze termijn schriftelijk reageert, zal Rowood om ernstige vertraging te voorkomen van de uitvoering van de contracten, gesloten tussen Rowood en zijn leveranciers als onderdeel van de overeenkomst, teneinde zijn leveringsplichten voortkomend uit deze overeenkomst zo goed mogelijk na te kunnen komen, zich het recht voorbehouden, deze verhogingen aan koper in rekening te brengen.

 5. Mocht zich tussen de data van verkoop en levering een wijziging voordoen ten opzichte van de valutaverhoudingen tussen Nederland en het land waar Rowood de goederen heeft ingekocht, dan behoudt Rowood zich het recht voor het koersverlies aan koper in rekening te brengen.

 6. Voor rekening van koper zijn ook extra transportkosten die bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) samenhangen met overmachtsituaties alsgenoemd in artikel 11 waaronder uitdrukkelijk moet worden begrepen (stilstand door) het sluiten van grenzen of ernstige vertragingen in dat kader. Rowood kan deze extra kosten aan koper doorberekenen indien de transportkosten meer dan 5% afwijken van de opgegeven prijs als bedoeld in art. 13.1 welke kosten koper dan binnen de gestelde betaaltermijn dient te voldoen.

ARTIKEL 14. |  BETALINGEN

 1. Tenzij de koper binnen de afgesproken betalingscondities betaalt, kan de factuur worden verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van 2% op het totale factuurbedrag.

 2. Wissel- en bankkosten en andere kosten die betrekking hebben op de betaling van het factuurbedrag komen voor rekening van de koper.

 3. Rowood is steeds gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen.

 4. In geval vooruitbetaling is overeengekomen, kan de koper geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst zolang de vooruitbetaling niet is voldaan.

 5. Tenzij contante betaling is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de factuur vermelde termijn, op de door Rowood voorgeschreven wijze. Wanneer binnen deze termijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is de koper onmiddellijk in verzuim.

 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen behoudt Rowood zich het recht voor, bij niet betaling op de vervaldag, de opgeslagen partij goederen aan derden te verkopen, onverminderd de plicht van koper tot betaling van de opslagkosten en vergoeding van eventuele bij deze verkoop voor Rowood ontstane winstderving.

 7. De koper is, afgezien van de in lid 1 genoemde kredietbeperkingstoeslag, een rentevergoeding verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte daarvan dat de koper met betaling in verzuim blijft.

 8. De koper kan bij betaling geen korting op het factuurbedrag in mindering brengen. Tevens is de koper niet bevoegd om een al dan niet opeisbare vordering van zijn kant te verrekenen met een factuur van Rowood.

 9. Rowood heeft het recht bij niet betaling op de vervaldag alle lopende orders te annuleren. Ditzelfde geldt ook bij een aanvraag tot surseance van betaling, faillissement, liquidatie of beslag op roerende of onroerende goederen van de koper. Rowood heeft tijdens de levering te allen tijde het recht waarborg voor de betaling te verlangen, en indien deze niet volgt de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

 10. De koper is gehouden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die Rowood heeft moeten maken als gevolg van het feit dat de koper in gebreke is gebleven zijn verplichtingen tijdig en/of behoorlijk na te komen.

 11. Bij niet tijdige betaling is de door de koper verschuldigde vergoeding van de buitengerechtelijke kosten tenminste gelijk aan 15% van het door de koper verschuldigde bedrag (bestaande uit de hoofdsom, kredietbeperkingstoeslag en vertragingsrente). In afwijking van de vorige zin worden de buitengerechtelijke kosten berekend volgens de Wet Incassokosten indien de overeenkomst is gesloten met een koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 12. Indien een rechter de koper een kostenveroordeling oplegt die lager is dan de werkelijke (buiten)gerechtelijke kosten, dient de koper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf het verschil alsnog aan Rowood te voldoen op eerste verzoek van Rowood daartoe.

ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Rowood is iedere aansprakelijkheid van Rowood in verband met het gebruik van de door haar geleverde goederen uitgesloten.

 2. Rowood is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de koper onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.

 3. Rowood is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie (waaronder begrepen ten gevolge van (vertragings-) problemen met transport). Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Rowood bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:    

  - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
  betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
   
  - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Rowood aan de overeenkomst te
  laten beantwoorden, voor zover deze aan Rowood toegerekend kunnen worden;

  - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze
  kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.   

In het geval van een consumentenkoop strekt de beperking uit dit lid niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

4. De eventuele aansprakelijkheid van Rowood is in alle gevallen beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Rowood betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Rowood nimmer verder zal reiken dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Rowood wordt uitgekeerd.

5. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Rowood bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een product, vervalt indien niet voldaan is aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 12 [reclames], behoudens in geval van een consumentenkoop, waarbij een ingediende reclame binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek als tijdig wordt aangemerkt.

6. Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van Rowood, zal de koper Rowood vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met de door of namens Rowood verrichte werkzaamheden en het gebruik van de door of namens Rowood geleverde goederen.

ARTIKEL 16. |  EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Rowood geleverde goederen blijven haar eigendom totdat de koper al zijn verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

 2. Het is de koper verboden de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 3. Indien derden beslag leggen op de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Rowood hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

 4. De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Rowood of de door Rowood aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Rowood is bij verzuim van de koper gerechtigd de hierbedoelde goederen terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.

 

ARTIKEL 17. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen de koper en Rowood is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Rowood aangewezen om van geschillen kennis te nemen.